Årsmöte Klastorps Fiberförening

Kallelse till föreningsstämma 2024

Bredband i Klastorp Ekonomisk Förening

Datum: Tisdagen den 12 mars 2024
Tid: 19:00
Plats: Klastorps skola

Dagordning årsmöte

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Val av sekreterare vid stämman

 4. Upprättande av närvaroförteckning tillika röstlängd

 5. Val av två justeringspersoner

 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

 7. Fastställande av dagordningen

 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

 9. Revisionsberättelse

 10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 12. Fråga om arvoden

 13. Budget

 14. Medlemsavgift och andra avgifter

 15. Val av ordförande

 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 17. Val av revisor och revisorssuppleant

 18. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande

 19. Övriga ärenden såsom inkomna motioner eller förslag från styrelsen

 20. Mötets avslutande

Varmt välkomna

P.S. Om ni önskar att erhålla årsredovisningen via mail innan årsmötet meddela styrelsen på styrelsen@klastorpsby.se. För att underlätta informationspridning så är vi tacksamma om ni som ej har meddelat mailadress alt. ändrat mailadress eller telefonnummer uppdaterar era kontaktuppgifter via mail till styrelsen@klastorpby.se

Det här inlägget postades i Bredbandsinformation. Bokmärk permalänken.